Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Účtovník

Popis

Kurz ÚČTOVNÍK je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je rozdelený na dva samostatné moduly a to na JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO a na PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO.

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa vzdelávacieho programu na samostatné riešenie konkrétnych prípadov a situácií v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva. Naučí sa správe a kvalifikovať spracovať a viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou a s využitím účtovných softvérov.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Certifikát

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : ÚČTOVNÍK. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore ( osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore ), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborné praktické cvičenia ( 320 vyuč. hodín )

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti o účtovných knihách, zápisov, dokladoch, zúčtovacích vzťahov, majetku, zásob, jednotlivých daniach a daňových priznaniach,
  • praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín . Získané vedomosti si hneď precvičíte počas praktických cvičeniach a príkladov. Praktické cvičenia prebiehajú aj prostredníctvom účtovných softvérov od spoločnosti KROS t.j. ALFA pre jednoduché účtovníctvo a OMEGA pre podvojné účtovníctvo.

Termín výučby

Najbližšie termíny výučby : ONLINE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk