Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Barista

Popis

Kurz BARISTA je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvent vzdelávacieho programu je určený pre všetkých milovníkov kvalitnej kávy so záujmom získať komplexné vedomosti zo sveta kávy, znalosti o histórii, o zbere a spracovaní kávy. Zároveň absolvent kurzu získa informácie o pražení kávy, príprave a správnom servise. Rovnako si osvojí aj zručnosti práce s kávovarom, mlynčekom a baristickými pomôckami.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Certifikát

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : BARISTA.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore ( osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore ), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborný praktický výcvik ( 320 vyuč. hodín ),

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti z: histórie a rôzne odrody kávy, informácie o zbere a spracovaní kávy, o pražení, mletí, skladovaní kávy, poznatky pre cenotvorbu, aktuálne trendy a kaviarenský servis
  • praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Získané vedomosti si hneď precvičíte počas odborného praktického výcviku. Odborný praktický výcvik prebieha v gastro prevádzke, kde budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať rôzne druhy kávy, spevňovanie mlieka, základné techniky latte art, čistenie a údržba kávovarov. Praktická časť prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu s konkrétnou prevádzkou. Pred začiatkom praktickej časti je potrebné odovzdať potvrdenie o zdravotnej prehliadke od obvodného lekára.

Termín výučby

Najblížšie termíny výučby : INDIVIDUÁLNE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám. Umožňujeme pohyblivú formu výučby.

Podmienkou kurzu nie je ukončiť v termíne, na ktorý ste nastúpili. Umožňujeme vo výučbe pokračovať v ďalšom termíne. Zároveň je možné na kurz nastúpiť aj do už prebiehajúceho kurzu.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk