Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Kuchár

Popis

Kurz KUCHÁR je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Oboznámi sa s kalkuláciami a výpočtom množstva spotreby surovín, správne technologické postupy, potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Certifikát

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : KUCHÁR. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore ( osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore ), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborný praktický výcvik ( 320 vyuč. hodín ),

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti z : technológie prípravy pokrmov, zásad hygieny a bezpečnosti pri práci, potravín, výživy a nápojov, zariadenia prevádzok, ekonomiky a organizácie reštauračného stravovania praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Získané vedomosti si hneď precvičíte počas
  • odborného praktického výcviku. Odborný praktický výcvik prebieha v reštaurácii, kde budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať jedlá. Praktická časť prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu s konkrétnou prevádzkou. Pred začiatkom praktickej časti je potrebné odovzdať potvrdenie o zdravotnej prehliadke od obvodného lekára.

Termín výučby

Najblížšie termíny výučby : INDIVIDUÁLNE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám. Umožňujeme pohyblivú formu výučby. Podmienkou kurzu nie je ukončiť v termíne, na ktorý ste nastúpili. Umožňujeme vo výučbe pokračovať v ďalšom termíne. Zároveň je možné na kurz nastúpiť aj do už prebiehajúceho kurzu.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk