Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Mzdový účtovník

Popis

Kurz MZDOVÝ ÚČTOVNÍK je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zameraný získanie prehľadu a zorientovanie sa v Zákonníku práce a v pracovno-právnych vzťahoch.

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa vzdelávacieho programu na samostatné spracovanie personálnej agendy zamestnanca, na spracovanie a výpočet miezd, odvodov, PN, ročného zúčtovania dane, exekúcií, zrážok zo mzdy.

Naučí sa správe a kvalifikovať spracovať a viesť personálnu agendu a mzdy v súlade s platnou legislatívou a s využitím účtovného softvéru.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Certifikát

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : MZDOVÝ ÚČTOVNÍK.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore(osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborné praktické cvičenia ( 320 vyuč. hodín )

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti o pracovno - právnych vzťahov, osobnom spise zamestnanca, zdravotné a sociálne poistenie, pracovné zmluvy a dohody, povinnosti personalistu, výkazy
  • praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Získané vedomosti si hneď precvičíte počas praktických cvičeniach. Praktické cvičenia prebiehajú aj prostredníctvom účtovných softvérov od spoločnosti KROS pre mzdy je to program OLYMP..

Termín výučby

Najblížšie termíny výučby : ONLINE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk