Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Someliér

Popis

Kurz SOMELIÉR je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť orientovať vo svete vína, zlepšiť si vedomosti v teórii a vedieť ich využívať v praxi. Absolvent vzdelávacieho programu získa základné znalosti o slovenskom vinohradníctve, o odrodách jednotlivých vinohradníckych oblastí, dodržiavania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania.

Naučí sa správe degustovať víno, dekantovať, osvojí si servis vína, prezentovať víno a ohodnotiť jeho farbu, vôňu a chuť.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Certifikát

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : SOMELIÉR.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore ( osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore ), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborný praktický výcvik ( 320 vyuč. hodín ),

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti o jednotlivých druhov, odrôd vín, zásad hygieny a bezpečnosti pri práci, výživy a nápojov, zariadenia prevádzok, ekonomiky a organizácie.
  • praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Získané vedomosti si hneď precvičíte počas odborného praktického výcviku – ako degustovať víno, ako servírovať víno, ohodnotiť farbu a chuť. Odborný praktický výcvik prebieha v gastro prevádzke, kde budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať nápoje. Praktická časť prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu s konkrétnou prevádzkou. Pred začiatkom praktickej časti je potrebné odovzdať potvrdenie o zdravotnej prehliadke od obvodného lekára.

Termín výučby

Najblížšie termíny výučby : INDIVIDUÁLNE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Umožňujeme pohyblivú formu výučby. Podmienkou kurzu nie je ukončiť v termíne, na ktorý ste nastúpili. Umožňujeme vo výučbe pokračovať v ďalšom termíne. Zároveň je možné na kurz nastúpiť aj do už prebiehajúceho kurzu.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk