Kurz BARMAN je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a praktické zručnosti pri komunikácii s hosťom, tovaroznalectvo, receptúry na vybrané miešané nápoje, dodržiavania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Oboznámi sa so zostavovaní nápojového lístka a cenotvorbou, dekorovanie a prezentácia nápojov, trendy v gastronómii, vyúčtovaním tržieb, barovou legislatívou, dodržiavaním zásad hmotnej zodpovednosti.

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.

Pre absolventov, ktorí majú ukončený rekvalifikačný kurz, organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu : BARMAN.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti získate OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ukončeniu strednej školy v danom odbore ), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Kurz je rozdelený na 2 časti : teoretickú a praktickú časť – odborný praktický výcvik ( 320 vyuč. hodín ),

  • teoretická časť je v rozsahu 180 vyučovacích hodín. Získate v nej znalosti z: histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo-prehľad destilátov, likérov, vín, barmanský inventár, barové sklo a pod.
  • praktická časť je v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Získané vedomosti si hneď precvičíte počas odborného praktického výcviku. Odborný praktický výcvik prebieha v gastro prevádzke, kde budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať miešané nápoje a prácu za barmanským pultom. Praktická časť prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu s konkrétnou prevádzkou. Pred začiatkom praktickej časti je potrebné odovzdať potvrdenie o zdravotnej prehliadke od obvodného lekára.

Najbližšie termíny výučby : INDIVIDUÁLNE, podľa dohody so snahou prispôsobiť Vašim požiadavkám. Umožňujeme pohyblivú formu výučby. Podmienkou kurzu nie je ukončiť v termíne, na ktorý ste nastúpili. Umožňujeme vo výučbe pokračovať v ďalšom termíne. Zároveň je možné na kurz nastúpiť aj do už prebiehajúceho kurzu.